Hoppa till huvudinnehåll
Grön vätgas

Den gröna vätgasen

Den gröna vätgasen
Kommun :

Lilla Edet

Produktion :

1 MW

Driftstart :

December 2023

Ett unikt samarbetsprojekt

Rabbalshede Kraft och Euromekanik inledde hösten 2020 ett samarbete som ska ge 100 % grön vätgas med hjälp av vindkraft. Målet med samarbetet, som sker i form av pilotprojektet "Den gröna vätgasen", är att öppna nya vägar för kunskapsutbyte och teknikutveckling för hållbar produktion av grön vätgas. Satsningen har beviljats stöd från Naturvårdsverket och Klimatklivet som stödjer lokala klimatinvesteringar.

Varför vill vi göra det här?

Vi arbetar ständigt för att expandera vårt erbjudande inom förnybar energi, med ambitionen att hitta nya vägar framåt mot en hållbar omställning som ligger såväl människa som miljö till gagn. I omställningen till ett fossilfritt samhälle, ser vi vätgas som en möjliggörare för den nödvändiga sammankopplingen av energi, industri och transportsektorn. Detta blir inte minst tydligt i och med EU:s storsatsning inom detta område där grön vätgas lyfts fram som en hörnsten i transformationen till ett hållbart Europa.

Rabbalshede Kraft har en unik position att producera grön vätgas direkt från våra vindparker. Vårt koncept är att ansluta vätgasanläggningen direkt i vindparkens interna elnät och endast använda parkens elproduktion som input i produktionen. Vi köper med andra ord inte in el från elnätet. I övrigt tillsätts bara vatten för att få ut produkterna grön vätgas och biprodukterna syrgas och värme.

Under pilotprojektet har vi tittat på olika alternativ för lokalisering av vår vätgasanläggning och kommit fram till att vår Vindpark Högen som den mest ultimata parken för detta pilotprojekt. Anledningen till detta är parkens storlek, förutsättningar och lokalisering nära industriklustret i Stenungssund samt närheten till Göteborg.

Vad är vätgasproduktion?

Råvarorna i vår gröna vätgasproduktion är som tidigare nämnts el från vindkraftverk och vatten från en borrad brunn. Råvarorna spjälkas i en elektrolysör till huvudprodukten vätgas och biprodukterna syrgas och värme. En del vatten används i spjälkningen och en del vatten blir spillvatten. Den gröna vätgasen komprimeras och fylls i ett mobilt lager som vi sedan kan transporteras till slutkund i närregionen. Vår förhoppning är att pilotprojektet också ska lära oss hur vi kan tillvarata biprodukterna syrgas och värme.

Eftersom detta är en pilotanläggning, har vi begränsat effekten i elektrolysören till endast 1 MW, vilket kan ge maximalt ca 5 500 MWh/år, vilket motsvarar maximalt ca 450 kg vätgas per dygn. Anläggningen kommer totalt inklusive parkering, att behöva en markyta på ca 50 x 30 m. Vattenåtgång vid maximal vätgasproduktion är ca 8,5 kubikmeter per dygn.

Vätgasproduktionen kommer inte att gå för fullt hela tiden, utan kommer att variera beroende på om all vindkraftsel säljs direkt till elnätet eller om vi väljer att göra grön vätgas av en del av vindkraftselen.

Under våren 2022 skickades alla tillståndsansökningar som krävs för verksamhetens uppförande in till beslutande instanser. Så nu går vi i väntans tider.

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Bygg- och utvecklingschef
Tobias Nylander
Tobias Nylander

Relaterade projekt och anläggningar