Hoppa till huvudinnehåll
Solkraft

Agdatorp

Solpaneler i solnedgång
Kommun :

Karlskrona

Total effekt :

6,9 MWp

Förväntad årsproduktion :

6 GWh

Planerad byggstart :

2027

Vi utreder just nu möjligheten att etablera en solpark i Agdatorp i Karlskrona kommun.

Den planerade solparken beräknas kunna producera cirka 6 GWh förnybar el årligen, vilket skulle innebära ett viktigt tillskott av förnybar energi i regionen.

Vad händer just nu?

Vi på Rabbalshede Kraft har lämnat in en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Området behöver inventeras angående natur- och kulturvärden och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. Detta samråd genomförs nu som ett första steg i processen med att ta fram en MKB för solparken.

Samråd

Som del av tillståndsprocessen ingår en viktig samrådsprocess med verksamheter, föreningar och allmänhet som berörs av etableringen. Syftet med samrådet är att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte, samt att få in synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som vi kommer att ta fram. Du hittar ett samrådsunderlag med mer information om projektet längre ned på denna sida.

Samrådet avslutades den 5 maj 2024, och vi vill tacka för alla inkomna synpunkter! Nu påbörjas arbetet med att upprätta en samrådsredogörelse som ska beskriva hur samrådet har gått till och vilka yttranden som kommit in. Samrådsredogörelsen ska också beskriva hur vi tar hand om inkomna yttranden i den fortsatta processen med upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan.

FRÅGOR?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Projektledare
Philip Sjöstrand
Philip sjöstrand