Hoppa till huvudinnehåll

pressrelease

torsdag, mars 31, 2022 - 00:00

Kallelse till årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 28 april 2022 kl. 9:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 8:30.


Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 april 2022, dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se eller per brev till adressen Rabbalshede Kraft AB, Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede, senast den 22 april 2022.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 22 april 2022.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Kallelsen i sin helhet hittar du i bifogad fil samt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Anders Olsson
CFO
Tel. +46 (0)525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalsgedekraft.se