Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Kraft offentliggör EU-tillväxtprospekt

Styrelsen i Rabbalshede Kraft AB (publ) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt avseende den förestående företrädesemissionen av Bolagets B-aktier. EU-tillväxtprospektet har idag, den 20 maj 2021, godkänts av Finansinspektionen.

Styrelsen i Rabbalshede Kraft har den 11 maj 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 28 april 2021, beslutat om att Bolagets aktiekapital ska öka med högst 232 647 240 SEK genom en nyemission av högst 46 529 448 aktier av serie B i Bolaget.

Styrelsens beslut ligger i linje med Bolagets strategi att skapa fortsatt goda finansiella förutsättningar att utöka projektportföljen genom nybyggnation och förvärv av vindparker. Tillväxtstrategin innefattar stora kapitalintensiva investeringar i vindkraftverk, både i projekteringssyfte och förvärv av etablerade vindkraftsparker.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om högst 488 559 204 SEK genom nyemission av högst 46 529 448 aktier av serie B till en kurs om 10,50 SEK per aktie
  • Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter är den 25 maj 2021
  • Teckning av aktier sker under perioden 27 maj-10 juni 2021
  • Teckningsrätter ges ut men det kommer inte erbjudas möjlighet till handel med teckningsrätter
  • Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare, oaktat aktieslag. Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs nio (9) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B
  • Aktieägare kan anmäla intresse om överteckning dvs. teckna fler aktier än vad respektive aktieägare kan teckna med företrädesrätt
 

Finansiella och juridiska rådgivare
Eminova Partners AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Rabbalshede Kraft.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se


 

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Publicerad: 20 maj 2021