Investor Relations

Pressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 13:30 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 13:00.

Till följd av Covid-19 är det bolagets intention att låta aktieägare följa årsstämman via videolänk. Sådana aktieägare kommer dock inte upptas i röstlängden. Beslutet att följa förhandlingarna vid bolagsstämman via videolänk är giltigt endast om det biträds av majoriteten av de aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman. Bolaget kommer publicera videolänken på sin webbplats under Investor Relations/Bolagsstämma.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast onsdagen den 22 april 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 22 april 2020.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas
2) Val av ordförande vid årsstämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Anförande av verkställande direktören
8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9) Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
12) Val av styrelse, valberedning samt revisor
13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14) Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
15) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
16) Stämmans avslutande.

Publicerad: 31 mar 2020