Investor Relations

Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 februari 2019 kl 10:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl 9:30.

Rabbalshede Kraft kallar till extra bolagsstämma med anledning av att Bertil Villard har meddelat att han vill avgå som styrelseordförande.

Aktieägare, som önskar delta vid den extra bolagstämman, ska 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 1 februari 2019, 

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 1 februari 2019.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 1 februari 2019.

Kallelse till extra bolagsstämma publiceras på bolagets hemsida onsdagen den 16 januari 2019 samt i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 17 januari 2019. Annonsering att kallelse skett publiceras i Dagens Industri och i Göteborgs-Posten torsdagen den 17 januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13 | E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Publicerad: 16 jan 2019