Investor Relations

Pressmeddelande

Rabbalshede Kraft beslutar om nyemission av aktier till ett värde om högst cirka 488,6 MSEK

Styrelsen i Rabbalshede Kraft AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2021, beslutat om att bolagets aktiekapital ska öka med högst 232 647 240 SEK genom nyemission av högst 46 529 448 aktier av serie B i bolaget.

Styrelsens beslut ligger i linje med Bolagets strategi att skapa fortsatt goda finansiella förutsättningar att utöka projektportföljen genom nybyggnation och förvärv av vindparker. Tillväxtstrategin innefattar stora kapitalintensiva investeringar i vindkraftverk, både i projekteringssyfte och förvärv av etablerade vindkraftsparker.

Rabbalshede Kraft har upprättat ett EU-tillväxtprospekt avseende den förestående företrädesemissionen av bolagets aktier av serie B. Prospektet kommer att offentliggöras i samband med att teckningsperioden inleds och kommer att kunna laddas ner på bolagets hemsida: rabbalshedekraft.se.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om högst 488 559 204 SEK genom nyemission av högst 46 529 448 aktier av serie B till en kurs om 10,50 SEK per aktie
  • Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter är den 25 maj 2021
  • Teckning av aktier sker under perioden 27 maj-10 juni 2021
  • Teckningsrätter ges ut men det kommer inte erbjudas möjlighet till handel med teckningsrätter
  • Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare, oaktat aktieslag. Aktieägare i bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs nio (9) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B
  • Aktieägare kan anmäla intresse om överteckning dvs. teckna fler aktier än vad respektive aktieägare kan teckna med företrädesrätt

Finansiella och juridiska rådgivare
Eminova Partners AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Rabbalshede Kraft AB.

 

För mer information, välkommen att kontakta

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se


 

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Publicerad: 11 maj 2021