Investor Relations

Nyhet

Byggnation av vindpark Högen

Nu pågår etableringen av en vindpark vid Högen i Lilla Edets kommun. Det förekommer sprängningsarbeten och tunga transporter i området. Området är en byggarbetsplats och vi ber er respektera arbetsmiljöregler och säkerhetsavstånd, framförallt för er egen säkerhet. Markarbetena beräknas pågå till och med september 2020, och vindkraftverken beräknas att tas i drift i november 2020.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Rabbalshede Kraft, kontaktuppgifter finns på www.rabbalshedekraft.se

Vindpark Högen kommer att producera förnybar energi med kraft från vinden. De tre verken beräknas producera 38 GWh per år. Det motsvarar den totala elförbrukningen för 1 900 eluppvärmda villor (á 20 000 kWh) eller enbart hushållsel för 7 600 villor (á 5000 kWh).

Vindparken ägs av Rabbalshede Kraft och service kommer att skötas av verksleverantören. Markägarna i området arrenderar ut sin mark för vindkraft. Under normal drift av vindkraftverken är området tillgängligt för allmänheten enligt vad som gäller genom allemansrätten. Dock behöver besökare förhålla sig till säkerhetsregler, till exempel då servicearbeten pågår.

 

För information:

Måndagen den 11 november utförde vår entreprenör en sprängning. Luftstötsvågen från den reflekterades på ett sådant sätt att många kände av den. Tre privatpersoner samt Lilla Edets kommun och press har kontaktat oss med anledning av detta.

Entreprenören svarar så här:

En luftstötvåg uppkommer alltid i samband med sprängning och kan vara olika kraftig, framförallt så har det stor betydelse vad den reflekteras emot, exempelvis omkringliggande natur. Även luftfuktighet och aktuellt molntäcke har stor inverkan. I det här fallet var salvan placerad högt upp på ett berg vilket ofta innebär att stötvågen kan sprida sig i många riktningar. Bergets hållfasthet och sprickbildning har också betydelse.

Vad det beträffar laddningsmängd så har den ingen betydelse i det här fallet. Kan nämnas att aktuell laddningsmängd motsvarar ungefär en trettiondel av en konventionell salva i en bergtäkt. Även om det kan upplevas otäckt när det vibrerar i fönsterrutorna så är det inte något som kan skada husgrunder eller liknande. Det som däremot kan skada husgrunder eller trigga skred är markvibbrationer och dom står i direkt proportion till hur mycket sprängämne som detonerar momentant. I det här fallet föreligger ingen risk för skadliga vibrationer.  

Vi på Rabbalshede Kraft har förståelse för att en sådan här händelse kan upplevas som obehaglig och vill att ni hör av er till oss om ni har ytterligare frågor.

Det kommer att vara fortsatt arbete med sprängning i området, både inom vindpark Högen och den närliggande vindparken Sköllunga i Stenungsunds kommun. Markarbetena beräknas pågå till och med hösten 2020.

Publicerad: 12 nov 2019