Investor Relations

Nyhet

Valberedningens förslag

Inför extra bolagsstämma 2019-02-07

Valberedningen föreslår stämman besluta enligt följande.

  • 2. Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Mikael Kowal.
  • 7. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits uppgår till fem ledamöter samt inga suppleanter.
  • 8. Valberedningen föreslår att det ska utgå ett arvode om 75 750 kronor till för uppdraget som styrelseordförande från dagen för extra bolagsstämman till dagen för årsstämman i april 2019. Ovanstående arvode är ett tillägg till de arvoden som årsstämman fattade beslut om 2018.
  • 9. Bertil Villard entledigades som styrelseordförande och ledamot. Stine Rolstad Brenna, Annika Ahl Åkesson, Jeffrey Mouland, Matthieu Baumgartner och Frederic de Stexhe kvarstår som ledamöter.

Till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås Stine Rolstad Brenna.

 

Göteborg 2019-01-31

Valberedningen

 

Publicerad: 01 feb 2019