Investor Relations

Nyhet

Samrådsunderlag Fägremo

Rabbalshede Kraft AB (RKAB) innehar idag tillstånd enligt Miljöbalken att bedriva vindbruk på fastighet Fägremo 1:2 i Töreboda kommun. Tillståndet vann laga kraft genom Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs Tingsrätts dom3 2015-03-23 och omfattar uppförande och drift av arton (18) vindkraftverk vardera med en totalhöjd om högst 185 meter per verk, samt tillhörande anläggningar.

Givet rådande teknikutvecklingstakt och prognostiserade utsikter på energimarknaden ser RKAB ett behov av att uppdatera planerad turbinteknik för att möjliggöra realisering av projektet. De nya vindkraftverken som planeras för har större rotordiameter än tidigare och kräver därför ett större avstånd sinsemellan för att minimera vak-förluster. Således har den tidigare tillståndsgivna layouten av parken omarbetats vad gäller antal vindkraftverk, totalhöjd och placering. Den nya utformningen av parken inrymmer tio (10) vindkraftverk, vardera med en totalhöjd om högst 240 meter.

RKAB förbereder nu för en ny tillståndsansökan enligt miljöbalken. Med anledning av detta samråder vi med allmänheten om ny utformning av vindparken inför ny tillståndsansökan som är planerad att lämnas in under slutet av år 2018.

Utställning (öppet hus) och samråd med allmänheten är planerad till 18-25 September i Törebodas kommunbibliotek, Kungsgatan 24 och kommer vara bemannad den 25 september mellan 15:00-18:00.

Skriftliga synpunkter skickas via mejl till olle@windx.se eller via post till RABBALSHEDE KRAFT AB

Marknadsvägen 1, 457 55 RABBALSHEDE.

Synpunkter skall vara bolaget tillhanda senast den 8 oktober 2018

Publicerad: 02 sep 2018