Hoppa till huvudinnehåll

pressrelease

torsdag, november 26, 2009 - 11:23

Inbjudan till teckning av aktier i Rabbalshede Kraft AB (publ)

Styrelsen för Rabbalshede Kraft AB (publ) har den 20 november 2009, med stöd av bemyndigande som gavs vid årsstämman den 20 oktober 2009, fattat beslut om nyemission av 35 miljoner aktier av serie B, vilket vid stark efterfrågan kan utökas till 80 miljoner aktier av serie B.

Emissionslikviden är avsedd för investeringar i nya vindparker. Utöver de båda parker som är i drift och en under byggnation, har bolaget alla tillstånd klara för ytterligare fyra parker med sammanlagt 46 verk. Rabbalshede Kraft har som mål att bygga upp ett omfattande innehav av vindkraftverk och strategin är att ta in eget kapital i takt med Bolagets expansion och investeringar.

Emissionskursen har fastställts till 3,00 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 105 MSEK före emissionskostnader. Vid stark efterfrågan har styrelsen möjlighet att utöka erbjudandet till 80 miljoner aktier motsvarande 240 MSEK.

Ett flertal av Rabbalshede Kraft största aktieägare och samtliga styrelseledamöter har genom skriftliga garantiförbindelser åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen för sammanlagt 50,0 MSEK, motsvarande 47,6 procent av emissionens totala belopp.

I syfte att möjliggöra för allmänheten att teckna aktier och därmed bredda ägandet i Rabbalshede Kraft sker emissionen utan företräde för befintliga aktieägare. Både nya och befintliga aktieägare ges härmed tillfälle att teckna aktier före planerad börsintroduktion.

Villkor för nyemissionen i sammandrag

  • Nyemissionen omfattar högst 35 000 000 B-aktier som kan utökas till högst 80 000 000 B-aktier.
  • Teckningskurs om 3 SEK per aktie.
  • Teckningstiden löper mellan den 30 november och den 11 december 2009.

Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras den 30 november. Prospekt kommer att skickas ut till befintliga aktieägare i Bolaget samt kommer att kunna laddas ned från www.rabbalshedekraft.se och från www.swedbank.se/prospekt från och med den 30 november 2009.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Linnard, VD, 0525-197 11, 0706-100 120
Kent Söderström, Finanschef, 0525-197 13