Investor Relations

Riktlinjer sponsring

För Rabbalshede Kraft att det viktigt att engagera och stötta det regionala och lokala samhället inom de områden bolaget driver vindparker.

Rabbalshede Kraft delar ut sponsorpengar till föreningar, organisationer, evenemang m.m. inom de kommuner eller närliggande område där bolaget har vindparker i drift. En utsedd styrgrupp har mandat från styrelsen om fördelning av sponsring.

Rabbalshede Kraft ska fokusera på att sponsra verksamheter som överensstämmer med bolagets värderingar, det vill säga har koppling till bolagets kärnverksamhet samt bidrar till att vision, mål och värderingar uppfylls. Sponsring ska leda till att varumärket Rabbalshede Kraft uppfattas positivt och därmed stärks. Rabbalshede Kraft innehar sedan 2010 kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 och miljöcertifiering enligt ISO 1400. Vi ser gärna att de som ansöker om sponsring kan visa en miljömedvetenhet i sina verksamheter.

All sponsorverksamhet som inbegriper Rabbalshede Kraft ska präglas av öppenhet och tåla granskning från mediernas och allmänhetens sida. Ett avtal eller likvärdigt underlag ska ligga till grund för ett sponsringssamarbete.

Motiven för sponsring är att uppnå ett ömsesidigt utbyte av värden, exempelvis reklam eller annat marknadsföringsvärde. Kraven på motprestationer är att Rabbalshede Kraft skall ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen, och att mottagaren skall göra sponsringen bekant till sina medlemmar och närstående genom anslag och på hemsida om sådan finns. När möjlighet finns skall Rabbalshede Kraft även ha rätt att exponera sig med egna banderoller eller dylikt hos mottagaren.

Ansökan och urval

Rabbalshede Kraft delar ut sponsorpengar två gånger per år. Bolaget tar emot ansökningar fram till och med 31 maj och 30 november. Ansökningarna sammanställs och beslutas av styrgruppen. Tillkännagivande av mottagare av sponsring sker omkring den 1 juli respektive 1 januari. Man är välkommen söka sponsorpengar varje år, även om man fått året innan.

Ansökningsunderlag

Alla förfrågningar och ansökningar om sponsring sker via info@rabbalshedekraft.se

I ansökan anges;

  1. Förening/Organisation/Evenemang
  2. Huvudsaklig verksamhet
  3. Kontaktperson och kontaktuppgifter
  4. Beskriv er koppling till Rabbalshede Kraft och driftsatt vindpark.
  5. Motivera vad sponsringen skall användas till och eventuellt datum för evenemang
  6. Motprestation dvs beskriv hur Rabbalshede Kraft kommer att marknadsföras
  7. Önskat sponsringsbelopp eller samarbete.
  8. Specificera även vad en mindre summa kan använda till om inte hela det önskade beloppet beviljas.
  9. Urval kommer att ske enligt riktlinjerna i Rabbalshede Krafts sponsringspolicy.
  10. Utvärdering. Alla samarbeten utvärderas årligen och följs upp utifrån de uppsatta målen.

Avgränsningar

Sponsorpengar tilldelas från och med det år då en vindpark/vindkraftverk är i kommersiell drift vid årets början.

Rabbalshede Kraft har rätt att köpa exponeringsutrymme vilket inte betraktas som sponsring, exempelvis annonsering på arenor, dräkter, programblad och dylikt. Ytterligare sponsring kan förekomma vid evenemang arrangerade av Rabbalshede Kraft vilket hanteras utanför denna sponsringspolicy

Denna policy är fastställd av Rabbalshede Krafts styrelse

Dokument

Mall för ansökan till sponsring