Investor Relations

Investor Relations

Delårsrapport januari - september 2018 Rabbalshede Kraft AB (publ)

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och september till 172 714 (157 094) tkr
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 679 (5 529) tkr
- Periodens resultat uppgick till -25 733 (-79 925) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 37 244 (-19 949) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 250 824 (2 245 835) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta
Britta Ersman, Finans och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 00
info@rabbalshedekraft.se

Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 22 nov 2018