Investor Relations

Investor Relations

Bokslutskommuniké 2018 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Väsentliga händelser 2018

Rabbalshede Kraft AB har under 2018 avyttrat vindkraftsprojektet Åndberg omfattande tillstånd för 53 verk. I december 2018 har Rabbalshede Kraft AB överfört såväl kontroll över projektet som de väsentliga riskerna och förmånerna samtidigt som samtliga kostnader belastat resultaträkningen och samtliga åtaganden för projektet färdigställts. Intäkten, inklusive tilläggsköpeskilling, har vid samma tidpunkt kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Styrelsen och företagsledningen har således bedömt att intäkten kopplad till vindkraftsprojektet är säker och att hela resultateffekten kan redovisas under 2018. Styrelsens bedömning har verifierats av händelser efter balansdagen och att tilläggsköpeskillingen enligt förväntan har reglerats den 22 februari 2019.

Produktionen under året uppgick till 465 GWh, vilket är lägre än förväntat på grund av på mindre
vind än ett genomsnittligt vindår.Tillgängligheten för våra egna samt våra kunders vindkraftverk
ligger på fortsatt höga nivåer, runt 98 procent.

Trots lägre produktion än förväntat har vi ökat intäkten från elförsäljningen genom att fånga marknadens högre priser på el och elcertifikat. Priserna har under 2018 ökat jämfört med föregående års nivåer. Vi har arbetat med PPA och säkringar för egen och kunders produktion av el från vindkraftverk. Vi har också ökat insatserna för att säkra serviceavtal.

Vår serviceverksamhet, med fokus på teknisk, ekonomisk och kommersiell service, fortsätter att växa. Den siste december servar vi 195 vindkraftverk.
Servicen av koncernens 12 vindkraftverk av fabrikatet Nordex har under året gått över i egen regi. Vi utökar även vårt samarbete med vårt systerbolag Atalante Energies i Frankrike genom att vi tar in deras 41 turbiner i vårt kontrollsystem.

Affärsutveckling förvärvade den 27 mars 2018 två vindkraftsprojekt, Gärdshyttan och Lönhult. Gärdshyttan omfattar ett miljötillstånd på fem vindkraftverk med 190 meters totalhöjd, beläget i Askersunds kommun, Örebro län. Lönhult omfattar fem vindkraftverk med 210 meters totalhöjd, beläget i Aneby kommun, Jönköpings län. Förvärvet av Lönhult är villkorat av att miljötillståndet ska vinna laga kraft.
Den 27 mars 2018 vann projekt Lursäng laga kraft för tre turbiner med en högsta höjd på 200 meter.
Miljötillståndet för Årjäng NV etapp 2 har vunnit laga kraft. Miljötillståndet omfattar åtta turbiner med en totalhöjd om 240 meter.
Bolaget har slutfört konstruktionen av vindparken Lyrestad, beläget i Mariestad och Törebodaregionen. Projektet omfattar en installerad effekt om 76 MW. Parken samägs med Ardian Infrastructure där Rabbalshede Kraft AB äger 25 procent och Ardian Infrastructure resterande 75 procent. 100 procent av den producerade elen kommer att säljas till Google under ett långtidskontrakt.
I maj tecknades avtal om förvärv av totalt tre turbiner i Falkenberg, Hjo och Skara. Turbinerna är av modell Vestas V90, 2MW, med driftstart 2011 och 2012.
Den 30 november 2018 förvärvades vindkraftsparken Raftsjöhöjden. Parken innehåller fyra turbiner av fabrikatet Siemens, med en installerad effekt om 2,3 MW per turbin.
Vi har omstrukturerat vår elhandelsfunktion så att vi möter marknaden på ett mer proaktivt sätt.
Ett aktieägarlån om 70 MSEK tillsammans med ett lån om 100 MSEK från Swedbank har erhållits för att möjliggöra investeringar i vindkraftsparker.
Under året har vi uppdaterat våra ISO-certifikat enligt den nya standarden. Vi är idag certifierade enligt ISO 9001:2015 som är en standard för kvalitetsledningssystem och 14001:2015 som är en standard för miljöledningssystem. Att vara certifierade är en viktig del av vår verksamhet då det ger en trygghet i våra processer både internt och externt.

Händelser efter balansdagen
Den 6 februari 2019 köptes vindkraftsprojektet Högen med utrymme för fyra turbiner med en totalhöjd om 180 meter.
Den 7 februari 2019 hölls en extra bolagsstämma där Stine Rolstad Brenna valdes till ny styrelseordförande.Stine Rolstad Brenna har varit styrelseledamot i bolaget sedan april 2017 och övertar rollen från den avgående ordföranden Bertil Villard.
Den 22 februari 2019 blev tilläggsköpeskillingen gällande projektet Åndberg reglerat.
Den 26 februari 2019 togs investeringsbeslut om byggnationen av vindkraftsprojektet Gärdshyttan. Projektet omfattar fem turbiner.
Den 28 februari slutade Mads Miltersen som VD. Mikael Kowal tillträder som tf VD under mars 2019. Peter Wesslau tillträder som bolagets VD 1 april 2019.

Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 28 feb 2019