Investor Relations

Investor Relations

Bokslutskommuniké 2019 Rabbalshede Kraft AB (publ)

  • Produktionen från koncernens vindparker under januari-december uppgick till 517 545 (465 044) MWh
  • Nettoomsättningen uppgick till 247 165 (243 411) tkr
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21 556 (75 250) tkr
  • Periodens resultat uppgick till -13 838 (19 503) tkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 116 514 (80 975) tkr
  • Balansomslutningen uppgick till 2 398 838 (2 309 048) tkr
  • Under 2019 fattades investeringsbeslut för byggnation av vindparker i Askersund, Lilla Edet och Stenungsund
  • En nyemission av aktier om knappt 200 MSEK gjordes i Q3 för att delvis finansiera fattade investeringsbeslut

För ytterligare information, kontakta:

Anders Olsson
CFO
0525-197 12
anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

 

Bifogade filer

Ladda ner rapport

Publicerad: 27 feb 2020