Investor Relations

Investor Relations

Ersättningsutskott

Bolagets styrelse har beslutat att hela styrelsen skall fullgöra ersättningsutskottets uppgifter såsom;

  • beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.