Investor Relations

Investor Relations

Bolagsordning

Nedanstående bolagsordning har antagits vid bolagsstämma den 20 augusti 2019.

BOLAGSORDNING FÖR RABBALSHEDE KRAFT AB (publ)

1 Firma
Aktiebolagets firma är Rabbalshede Kraft AB (publ).

2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands län och Tanums kommun.

3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet skall bestå av projektering, drift och investeringar i vindkraftverk och annan förnyelsebar energi samt därmed förenlig verksamhet i och utom Sverige.

4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 000 000 kronor och högst 2 800 000 000 kronor, fördelat på lägst 70 000 000 aktier och högst 280 000 000 aktier.

5 Antal aktier
Aktierna kan dels vara A-aktier, dels B-aktier. A-aktie medför 1 och B-aktier 1/10 röst.

A-aktierna utges till ett antal om lägst 0 och högst 1 000 000 samt B-aktier till ett antal om lägst 70 000 000 och högst 279 000 000.

Vid en ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall endast B-aktier emitteras äger aktieägare av såväl A- som B-aktier företrädesrätt till aktierna i förhållande till sin andel av aktiekapitalet. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

6 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Ägare till aktier av serie A äger rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget. Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Styrelsen skall därefter omgående anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

7 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med högst 5 suppleanter.

9 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en (1) eller två (2) revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett (1) eller två (2) revisionsbolag.

10 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri och i Göteborgs-Posten. Bolagsstämma skall hållas i Rabbalshede eller Göteborg.

11 Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

12 Ärenden på årsstämman
På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  • a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  • b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  • c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
 8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 9. Val till styrelsen samt val av revisorer.
 10. Annat ärende som skall tas upp på bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

13 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.