Investor Relations

Investor Relations

Extra Bolagsstämma 2021-02-10

Extra Bolagsstämma 10 februari 2021

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 10 februari 2021 kl. 15:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

För att motverka spridningen av Covid-19 och samtidigt förhålla oss till regeln om samlingar på max åtta personer, anmodas aktieägare att poströsta och delta på stämman via videolänk.

Kallelsen i sin helhet med information om hur du poströstar och deltar via videolänk publiceras under dagen på bolagets webbplats;
www.rabbalshedekraft.se samt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.


Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 2 februari,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se eller per brev till adressen: Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 4 februari 2021.

Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 2 februari 2021.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Rabbalshede Krafts hemsida, www.rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.


Relaterade dokument

Stämmoprotokoll

Kallelse till extra bolagsstämma 10 februari 2021

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Valberedingens förslag