Investor Relations

Investor Relations

Extra bolagsstämma 2019-06

Extra bolagsstämma 20190619

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl 14:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till extra bolagsstämma börjar kl 13:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 13 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formuläret nedan eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 13 juni 2019.

Anmälan extra bolagsstämma

Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 13 juni 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt här. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. 

Relaterade dokument

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

 

Dokument

Signerat stämmoprotokoll.pdf