Investor Relations

Investor Relations

Extra bolagsstämma 2019

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Extra bolagsstämma 20190207

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 februari 2019 kl 10:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl 9:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid den extra bolagsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 1 februari 2019, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 1 februari 2019.

Anmälan extra bolagsstämma

Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 1 februari 2019.

Relaterade dokument

Kallelse till extra bolagsstämma

Valberedningens förslag

Dokument

Signerat stämmoprotokoll.pdf