Investor Relations

Investor Relations

Extra bolagsstämma 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma


Rabbalshede Kraft AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 31 januari 2017 en extra bolagsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Karl-Erling Trogen. På bolagsstämman fattades beslut om att minska aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, beslut om riktad emission till Greystone Sweden Venture AB (”Investeraren”) samt val av styrelse. Bertil Villard valdes till ny styrelseordförande.

Vid den extra bolagsstämman fattades beslut om att minska aktiekapitalet med 126 843 931 kr för avsättning till fritt eget kapital. Stämman beslutade vidare om riktad emission till Investeraren. Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska öka med högst 176 450 000 kronor genom nyemission av högst 35 290 000 aktier av serie B i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare omval av Karin Kronstam, Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner samt nyval av Bertil Villard, Annika Ahl Åkesson och Jeff Mouland. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Bertil Villard.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Karin Kronstam för tiden intill nästa årsstämma utgår i enlighet med beslut vid årsstämman den 1 juni 2016. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Annika Ahl Åkesson och Jeff Mouland för tiden intill nästa årsstämma. Till Bertil Villard ska det utgå ett arvode för tiden intill nästa årsstämma om 87 500 kronor. Stämman beslutade att ett arvode ska utgå till styrelsen om totalt 458 500 kronor för perioden 1 januari 2016 till 1 juni 2016 varav 146 000 kronor ska utfå till styrelsens ordförande och 62 500 kronor till vardera ledamot med möjlighet för respektive ledamot att avstå från att erhålla sitt styrelsearvode för denna period.

Protokollet från bolagsstämman samt mer information om besluten finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Dokument

Signerat stämmoprotokoll.pdf

Kommuniké 2017-01-31.pdf

Pressmeddelande kallelse 2017-01-10

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut avseende minskning av aktiekapitalet

Styrelsens förslag till beslut avseende riktad nyemission

Valberedningens förslag till beslut -.pdf

Presentation av föreslagna styrelseledamöter.pdf

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap ABL

Styrelsens redogörelse enligt aktiebolagslagen 13 kap 6§

Revisorsyttrande Rabbalshede AB.pdf

Fullmaktsformulär