Investor Relations

Investor Relations

Extra bolagsstämma 2015

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 november 2015 kl 13:00 i lokal Palmstedtssalen, Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, i Göteborg. Registrering till bolagsstämman börjar kl 12:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid bolagstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per tisdagen den 10 november 2015,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se, eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast tisdagen den 10 november 2015 kl 17.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett tisdagen den 10 november 2015.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. 

Anmälan årsstämma (privatpersoner)

Fullmakt

 

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma

Notice extraordinary general meeting

Board proposal to amend articles

Board proposal to receive authorisation

Board propsal to reduce share capital

Board statement

Signerat Stämmoprotokoll