Investor Relations

Investor Relations

Årsstämma 2019

Årsstämma för verksamhetsåret 2018

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 16:00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 15:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast onsdagen den 17 april 2019 kl. 17:00.

Anmälan årsstämma 

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 17 april 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, här. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. 

Dokumentarkiv

Stämmoprotokoll 2019-04-25

Kallelse till Årsstämma 2019

Fullmaktsformulär

Beslutsförslag 2, 10, 11, 12

Bilaga A - Redogörelse valberedningens arbete

Bilaga B - Valberedningens yttrande

Bilaga C - Valberedningens förslag till styrelse