Investor Relations

Investor Relations

Bolagsstämma

Årsstämma 2022

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Årsstämma 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 28 april 2022 kl. 09:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 08:30.

Kallelsen i sin helhet hittar du nedan under relaterade dokument samt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.


Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 april 2022,

dels     anmäla sitt deltagande hos Bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se eller per brev till adressen Rabbalshede Kraft AB, Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede, senast den 22 april 2022.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer uppges, samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 22 april 2022.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.


Relaterade dokument

Stämmoprotokoll 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Fullmakt

 

 

 

IR-kontakt

contact image

Anders Olsson

Ekonomichef

+46 (0) 70-619 61 53