Investor Relations

Investor Relations

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Årsstämma för verksamhetsåret 2018

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 16:00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 15:30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast onsdagen den 17 april 2019 kl. 17:00.

Anmälan årsstämma 

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 17 april 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, här. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. 

Dokumentarkiv

Kallelse till Årsstämma 2019

Fullmaktsformulär

Beslutsförslag 2, 10, 11, 12

Bilaga A - Redogörelse valberedningens arbete

Bilaga B - Valberedningens yttrande

Bilaga C - Valberedningens förslag till styrelse

 

För ytterligare information tag kontakt med:

IR-kontakt

contact image

Fredrik Samuelsson

Elhandelschef och IR-ansvarig

0525-197 13