Investor Relations

Investor Relations

Bolagsstämma

Årsstämma 2021

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Årsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 28 april 2021, kl. 14:00 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 13:30.

För att motverka spridningen av Covid-19 och samtidigt förhålla oss till regeln om samlingar på max åtta personer, anmodas aktieägare att poströsta och delta på stämman via videolänk.

Kallelsen i sin helhet med information om hur du poströstar och deltar via videolänk publiceras under dagen på bolagets webbplats; www.rabbalshedekraft.se samt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.


Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 20 april 2021,

dels  anmäla sitt deltagande hos Bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast den 22 april 2021.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 20 april 2021.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Rabbalshede Krafts hemsida, www.rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.


Relaterade dokument

Protokoll från årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Förhandsröstning

Fullmakt

 

 

 

IR-kontakt

contact image

Anders Olsson

CFO

0525-197 12