Investor Relations

Investor Relations

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Årsstämma 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl. 13:30 på MAQS Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 13:00.

Till följd av Covid-19 är det bolagets intention att låta aktieägare följa årsstämman via videolänk. Sådana aktieägare kommer dock inte upptas i röstlängden. Beslutet att följa förhandlingarna vid bolagsstämman via videolänk är giltigt endast om det biträds av majoriteten av de aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman. Bolaget kommer publicera videolänken på sin webbplats under Investor Relations/Bolagsstämma.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget per telefon 0525-197 00, per e-post till info@rabbalshedekraft.se, i formulär på www.rabbalshedekraft.se eller per brev under adressen Rabbalshede Kraft AB (publ), Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede senast onsdagen den 22 april 2020.

Anmälan årsstämma

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 22 april 2020.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.rabbalshedekraft.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Relaterade dokument

Kallelse årsstämma 2020

Fullmaktsformulär

IR-kontakt

contact image

Anders Olsson

CFO

0525-197 12