Investor Relations

Ren, säker och hållbar el

Världen har bestämt sig för att bromsa ökningen av temperaturen. Därför är vindkraften en självklar del i energimixen – på internationell nivå såväl som för det enskilda företaget.

Har du frågor?

contact image

Anders Olsson

Ekonomichef

+46 (0) 70-619 61 53

Allt fler förlitar sig på hållbar el. Flertalet av de företag i USA och Europa som köper mest förnyelsebar energi lägger tonvikten på vindkraft. Långa avtal med vindkraftsoperatörer visar att miljömedvetna företag kan bidra till att öka produktionen av förnybar el.

Flera bolag har kommit långt i omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar el. Med långa avtal kan många fler nu använda 100 procent förnybar el.

 

Cumulative Corportation Renewable Energy Purchased in the United States, Europe, and Mexico - March 2018

Källa: Bloomberg New Energy Finance. (I Googles total ingår även ett projekt om 80 MW i Chile.)

Ett naturligt val för en hållbar profil

I Sverige har riksdagen beslutat att all el ska vara förnyelsebar 2040. Redan 2020 kommer hälften av landets kärnkraftsreaktorer att vara avvecklade – enligt en rapport från IVA på grund av bristande lönsamhet. Detta innebär stora möjligheter för vindkraften.

Under lång tid framöver kommer vindkraften att ha en ökande roll för energiförsörjningen. Vindkraften minskar påfrestningen på klimatet, ger ren elektricitet och leder till en ekonomi som i högre grad bygger på förnyelsebar energi.

Läs mer