Investor Relations

Investor Relations

Bolagstyrning

Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering vid NASDAQ Stockholm. Bolaget har därför även under 2016 fortsatt anpassningen till Svensk Kod för Bolagsstyrning. Denna rapport om bolagsstyrning har upprättats i enlighet med dessa bestämmelser och avser räkenskapsåret 2016-01-01 till 2016-12-31.

Bolagsstyrning definierar de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr företaget.

Rapporter

2016

2015

2014