Lursäng

Inbjudan till samråd

Vi hälsar er varmt välkomna till samråd i Lurs Bygdegård 11 april 2017 kl. 16:00-20:00

Rabbalshede Kraft undersöker möjligheterna för att lämna in en ansökan avseende ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § Miljöbalken. Ändringen avser en ökning av totalhöjden på vindkraftverken, upp till 200 meter samt att en mindre reglering av effekt kan bli aktuell. Ändringen av totalhöjd medför att antalet verk blir färre, från fem vindkraftverk till tre vindkraftverk, föreslagen utformning kan ses i samrådshandlingen under fliken dokument.

Skriftliga synpunkter på projektet kan lämnas under öppet hus, skickas till info@rabbalshedekraft.se eller till: Rabbalshede Kraft, Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede och skall vara bolaget tillhanda senast den 2 maj 2017. 

 


 

  • Miljötillstånd har beviljats för fem vindkraftverk med totalhöjd max 150 meter
  • Miljötillståndet vann laga kraft under juni 2013
  • Området finns med i energimyndighetens riksintresse för vindbruk samt är utpekat i kommunens vindbruksplan
  • Ligger i kommunens norra del och närmaste samlade bebyggelse är Lurs samhälle
  • Avståndet till Tanums världsarv är minst 10 km
  • Barrskog dominerar i vindområdet. Tydliga sprickdalar i nordostlig - sydvästlig riktning. I väster ligger odlingslandskap
  • Vindkraftverken planeras på höjden 70-100 meter över havet
  • Verksamhetsutövaren ska ställa en säkerhet som godkänns av tillsynsmyndigheten för återställningsåtgärder när vindkraftverken tjänat ut
  • Som säkerhet för flygtrafik kommer vindkraftverken att markeras med hinderbelysning enligt gällande regeler
  • Under bygg- samt driftfas kommer kontrollprogram som godkänns av tillsynsmyndigheten att följas
FP1 - 3 verk, 200m.jpg
FP1 - 3 verk, 200m.jpg
FP1 - 5 verk, 150m.jpg
FP1 - 5 verk, 150m.jpg
FP2 - 3 verk, 200m.jpg
FP2 - 3 verk, 200m.jpg
FP2 - 5 verk, 150m.jpg
FP2 - 5 verk, 150m.jpg
FP3 - 3 verk, 200m.jpg
FP3 - 3 verk, 200m.jpg
FP3 - 5 verk, 150m.jpg
FP3 - 5 verk, 150m.jpg
FP4 - 3 verk, 200m.jpg
FP4 - 3 verk, 200m.jpg
FP4 - 5 verk, 150m.jpg
FP4 - 5 verk, 150m.jpg
FP5 - 3 verk, 200m.jpg
FP5 - 3 verk, 200m.jpg
FP5 - 5 verk, 150m.jpg
FP5 - 5 verk, 150m.jpg
Karta fotopunkter.jpg
Karta fotopunkter.jpg