Femstenaberg

Inbjudan till samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken

  • Välkomna på samråd i Skee Ifs klubbstuga 10 april 2017 kl. 16:00-20:00
  • Rabbalshede Kraft undersöker möjligheterna för att lämna in en ansökan avseende ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § Miljöbalken. Ändringen avser en ökning av totalhöjden på vindkraftverken, upp till 200 meter samt att en mindre reglering av effekt kan bli aktuell. Ändringen av totalhöjd medför att antalet verk blir färre, från femton vindkraftverk till åtta vindkraftverk, föreslagen utformning kan ses i samrådshandlingen under fliken dokument. 
  • Skriftliga synpunkter på projektet kan lämnas under öppet hus, skickas till info@rabbalshedekraft.se eller till: Rabbalshede Kraft, Marknadsvägen 1, 457 55 Rabbalshede och skall vara bolaget tillhanda senast den 2 maj 2017.

  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat miljötillstånd för upp till 15 vindkraftverk. Miljötillståndet har vunnit laga kraft under april 2013
  • Upp till 15 vindkraftverk á 2,5-3 MW
  • Området är beläget i de sydvästra delarna av Strömstads Kommun.
  • Området är utpekat som vindkraftsområde i Strömstads kommuns vindbruksplan. 
  • Samråd hölls med Strömstad kommun och länsstyrelsen i Västra Götalands län under augusti 2009.
  • Den 6 oktober 2009 hölls samrådmöte med allmänheten.
  • Ansökan om miljötillstånd inlämnad till Länsstyrelsen i Västra Götalands län under december 2009
FP1 - 10 verk, 150m.jpg
FP1 - 10 verk, 150m.jpg
FP1 - 8 verk, 200m.jpg
FP1 - 8 verk, 200m.jpg
FP2 - 10 verk, 150m.jpg
FP2 - 10 verk, 150m.jpg
FP2 - 8 verk, 200m.jpg
FP2 - 8 verk, 200m.jpg
FP3 - 10 verk, 150m.jpg
FP3 - 10 verk, 150m.jpg
FP3 - 8 verk, 200m.jpg
FP3 - 8 verk, 200m.jpg
FP4 - 10 verk, 150m.jpg
FP4 - 10 verk, 150m.jpg
FP4 - 8 verk, 200m.jpg
FP4 - 8 verk, 200m.jpg
FP5 - 10 verk, 150m.jpg
FP5 - 10 verk, 150m.jpg
FP5 - 8 verk, 200m.jpg
FP5 - 8 verk, 200m.jpg
Karta fotopunkter.jpg
Karta fotopunkter.jpg