Brattön Sälelund

 • Miljötillstånd har beviljats av Länsstyrelsen för 14 vindkraftverk med totalhöjd max 180 meter
 • Miljötillståndet vann laga kraft under juni 2013
 • Området ligger på slättfjället mellan Hedekas och Munkedal
 • Kommunen tillstyrkte etablering av vindparken, vilket är en förutsättning för ett positivt miljötillstånd hos Länsstyrelsen
 • Området består i huvudsak av skogsmark och impediment. Mindre områden med jordbruksmark finns utanför vindområdet, främst västerut.
 • Vindkraftverken planeras på höjder omkring 150 meter över havet.
 • Avståndet till havet är ca 30 km
 • Verksamhetsutövaren ska ställa en säkerhet som godkänns av tillsynsmyndigheten för återställningsåtgärder när vindkraftverken tjänat ut.
 • Som säkerhet för flygtrafik kommer vindkraftverken att markeras med hinderbelysning enligt gällande regler
 • Under bygg- samt driftfas kommer kontrollprogram som godkänns av tillsynsmyndigheten att följas
 • Samråd har hållits enligt 6 kap. Miljöbalken avseende planerad markförläggning av ny 36 kV-ledning för anslutning av de planerade vindkraftverken. Sista dag att lämna synpunkter var 22 december 2014. Rabbalshede Krafts dotterbolag Rabbalshede Elnät AB har lämnat in ansökan till Energimarknadsinspektionen för beslut
Fotomontage.100m fr Dalen.091016.jpg
Fotomontage.100m fr Dalen.091016.jpg
Fotomontage.120m fr Dalen.091016.jpg
Fotomontage.120m fr Dalen.091016.jpg