Lillhärdal Åndberg

  • Området är till stora delar utpekat som riksintresseområde för vindkraft. Energimyndigheten utser riksintresseområden
  • Härjedalens kommun har i oktober 2013 tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken
  • Prövning pågår
  • Ansökan som lämnades in till Länsstyrelsen i Jämtlands län i april 2010 omfattar 101 vindkraftverk
  • Vindkraftverken som projekteras har en totalhöjd om maximalt 180 meter
  • Området är utrett av expertis inom bl.a biologi, arkeologi och ornitologi. Rapporter från utredningarna har lämnats in till Länsstyrelsen i Jämtlands län i samband med tillståndsansökan och är offentliga handlingar.
  • Beräknad årsproduktion för 101 verk är 900 GWh, vilket motsvarar hushållsel till cirka 150 000 hushåll.
  • De pågående vindmätningarna  motsvarar de förväntningar vi har på vindtillgångarna. Potentialen för produktion av förnyelsebra energi är mycket stor.
  • Vindkraftsutbyggnaden beräknas skapa arbetstillfällen, både under den cirka tre år långa byggtiden och under de ca 25 år som vindkraftverken är i drift
  • Rabbalshede Kraft AB dotterbolag Rabbalshede Elnät AB har av Energimarknads-inspektionen  erhållit koncession för en 130 kV ledning som avser anslutning av den planerade vindkraftparken. Beslutet vann laga kraft i november 2015.

 

F01 Nordanhån 101 verk
F01 Nordanhån 101 verk
F02 Östansjö 101 verk
F02 Östansjö 101 verk
F03 Lillhärdal norr 101 verk
F03 Lillhärdal norr 101 verk
F04 Hembygdsgården 101 verk
F04 Hembygdsgården 101 verk
F11 Höstvallen 101 verk
F11 Höstvallen 101 verk
F12 Mossbodarna 101 verk
F12 Mossbodarna 101 verk