Ed SV / Buråsen

Uppdaterat samrådsunderlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken för Ed SV Vindkraftpark

13 september 2018 hålls det samrådsmöte på Gamla Real, Norra Moränvägen 1, kl 17:00-20:00 avseende att Rabbalshede Kraft AB undersöker möjligheterna att lämna in en ansökan avseende miljötillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för sitt projekt Ed SV i Dals-Eds kommun. Bolaget kommer att ansöka om att få uppföra en vindkraftpark om högst 10 vindkraftverk med totalhöjd på maximalt 230 meter, samt tillhörande anläggningar inom verksamhetsområdet, i Dals-Eds kommun, Västra Götalands Län.

Observera att sedan samrådet annonserades första gången har det gjorts mindre ändringar i samrådsunderlaget. Under fliken Dokument finns fotomontage och en uppdaterad samrådshandling
Det går också att beställa underlag per telefon 070-625 97 67 eller via mail ida.nilsson@renew-way.se

De ändringar som gjorts gäller i första hand en utökning av flyttmånen för verk 1 från 100 m till 240 m, detta för att få möjlighet att hitta en bra placering för verket samtidigt som ett område med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) undviks. Förtydliganden har också gjorts i beskrivning av arter och skyddsvärda områden funna under naturinventeringen samt i kartor som visar undantaget flygstråk för storlom.

På grund av uppdateringen av samrådsunderlaget har sista datum för att inkomma med yttranden flyttats fram till 12 oktober 2018.

Skriftliga synpunkter skickas via mail eller post till ida.nilsson@renew-way.se alternativt till Renew Consulting & Construction, Åkarevägen 11A, 311 32 Falkenberg.

Varmt välkomna på samrådsmötet eller ta del av handlingarna via hemsidan.