Projektportfölj

Projektportfölj
per 2017-03-31

 

Projektnamn

Kommun

Antal verk Effekt (MW)

I drift

 

Hud 

Tanum 

6 15

 

Kil

Tanum

4 8

 

Brattön

Munkedal

6 15

 

Töftedalsfjället

Dals-Ed

10 23

 

Dingle-Skogen Munkedal 12 28
  Årjäng NV Årjäng 9 28
Årjäng SV Årjäng 13 40
Skaveröd/Gurseröd Tanum 11 33
Byggnation Lyrestad* Mariestad 22 76

Tillståndsgivna

 

Brattön Sälelund

Munkedal

14 42

 

Sköllunga Stenungsund 3 9

 

Femstenaberg Strömstad 14 42
Lursäng Tanum 5 10
Årjäng NV II Årjäng 8 28
Vetteberget Strömstad     2     6

Lillhärdal** Härjedalen    57    205
Projektering, förprojekering**     10 33
* Rabbalshede Kraft äger 25 procent av vindkraftverken, motsvarande 5,5 st
** Miljötillståndet för vindpark Åndberg vann laga kraft efter periodens utgång
*** De projekt som är under projektering och ansökan är föremål för utredning samt prövning hos kommun och/eller länsstyrelse. Det kan därmed finnas en osäkerhet i huruvida bolaget får tillstånd för de projekt som finns under projektering och de projekt som bolaget ansökt tillstånd om. Projekt som inte har beviljats tillstånd flyttas ner i projekteringsfas för revidering alternativt avslutas.
Projektverksamheten 
Fokus i projektverksamheten är att förvalta och utveckla projektportföljen för att leverera nyckelfärdiga och vinstgivande vindkraftsprojekt för driftsättning i egen ägo eller för försäljning till partners. Rabbalshede Kraft upphandlar och leder även byggnation av enskilda vindkraftverk och vindparker åt kunder. Första steget mot en lyckad etablering är en noggrann analys av förutsättningarna för vindkraft. Erfarenheterna från driftsatta vindparker, pågående byggnationer och ansökningar lägger en stark grund för kommande projekt. 
Förprojektering, projektering
Under förprojekteringen identifieras lämpliga platser för nya vindparker. Man utgår från kommunernas vindbruksplaner. Förutsättningar vad gäller vind, elanslutning, motstående intressen med mera, kartläggs. Arrendeavtal tecknas med markägare varpå samråd inleds med myndigheter, närboende och eventuella intresseorganisationer. Biologer, arkeologer och andra experter anlitas för att ta fram underlag till en miljökonsekvensbeskrivning. Vindparkernas storlek och avgränsning bestäms av faktorer som vindförhållanden, ljud, skuggor, naturvärden och kulturvärden m.m. De villkor som gäller för etablering av vindparker formuleras i tillståndet. Vindmätningar genomförs för att dokumentera vindtillgången. 
Ansökan
Samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillsammans med tillståndsansökan lämnas till Länsstyrelsen för prövning enligt miljöbalken. Det kräver att kommunen först tillstyrkt projektet annars avslås ansökan. För mindre vindparker med upp till sex verk med totalhöjd 150 meter och som inte anses ha betydande miljöpåverkan räcker det med ett kommunalt godkännande enligt miljöbalken och bygglov. 
Upphandling 
När tillstånd eller bygglov är beviljade och vunnit laga kraft påbörjas upphandling av vindkraftverk, el- och entreprenadarbeten, övrig teknik samt finansiering. Vindmätningarna ger underlag för kalkyler. Avtal tecknas med elbolag för nätanslutning. Upphandling av vindkraftverk och infrastruktur är en omfattande process som leds av ett bygg- och inköpsteam med lång erfarenhet. 
Byggnation
Byggprocessen inleds med att entreprenören kontrakteras för byggnation av vägar och infrastruktur inklusive interna elledningsdragningar inom vindparken dvs. icke koncessionspliktigt nät (IKN-nät). Turbinleverantörerna står för resning av vindkraftverken och har det fulla ansvaret fram till att provdriften avslutas. Elanslutning utförs av de elbolag som innehar koncession i området och bekostas av Rabbalshede Kraft. 
Drift och servicetjänster 
Rabbalshede Kraft förvaltar bolagets egna vindparker i drift samt erbjuder investerare och vindkraftsägare en helhetslösning inom operativ förvaltning. Bolagets egen drift och underhållsorganisation är en strategisk kärnkompetens som utarbetat processer som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Bolagets professionella driftsorganisation i nära samarbete med verksleverantörena bidrar till en hög driftsäkerhet.