Bokslutskommuniké 2017 Rabbalshede Kraft AB (publ)

2018-02-28

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, 2017-10-01 – 2017-12-31 · Produktionen för fjärde kvartalet uppgick till 167 975 MWh (183 422 MWh) · Nettoomsättningen uppgick till 77 069 tkr (90 819) tkr · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 58 727 tkr (77 698) tkr · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 448 tkr (-45 870) tkr · Genomsnittligt försäljningspris för vindkraftsproduktionen uppgick till 459 (495) kr/MWh, varav el 309 (329) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 150 (167) kr/MWh

Räkenskapsåret 2017

· Produktionen från koncernens vindparker under januari-december uppgick till 509 535 (500 247) MWh.  
· Nettoomsättningen uppgick till 234 163 (235 628) tkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 132 618 (143 299) tkr.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3 081 (44 263) tkr.
· Genomsnittligt försäljningspris för vindkraftsproduktionen uppgick till 460 (471) kr/MWh, varav el 311 (309) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 148 (162) kr/MWh.
· Avskrivningar/nedskrivningar uppgick till 129 537 (99 036) tkr. Skillnaden mot föregående år utgörs främst av nedläggning av projekt om 15 099 samt en förändring av komponentavskrivningen om 23 Mkr i vindparkerna.
· Resultatet efter skatt uppgick till -100 114 (-102 360) tkr.

Väsentliga händelser

Den 31 januari 2017 höll Rabbalshede kraft en extra bolagsstämma där det bland annat fattades beslut om en riktad nyemission till Sweden Holdco RK AB (”Greystone”). Emissionen uppgick till 283 Mkr och genomfördes den 1 februari 2017. Greystone är efter investeringen bolagets andra största aktieägare, Manor Group förblir som tidigare bolagets största aktieägare.

Efter många år som anställd och vd för Rabbalshede Kraft, meddelade styrelsen i februari att Thomas Linnard efter ett gemensamt beslut väljer att avsluta sin anställning.

Under våren vann miljötillståndet för vindpark Åndberg i Härjedalens kommun om 57 vindkraftverk laga kraft.

Årsstämma för verksamhetsåret 2016 hölls den 27 april 2017 i Göteborg. Stämman beslutade om omval av Bertil Villard, Annika Ahl Åkesson, Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Jeffrey Mouland samt nyval av Stine Rolstad Brenna. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Bertil Villard.

Den 1 juni tillträdde Mads Miltersen som ny vd i bolaget. Mads har en bakgrund från EnergiMidt på Jylland där han innehaft flera positioner, så som CFO och vd. Innan EnergiMidt arbetade han bland annat som ekonomichef hos Ericsson Diax och som revisor hos BDO.

I september ingick bolaget ett treårigt förvaltningsavtal med Vindpark Vänern. Avtalet innebär att Rabbalshede svarar för förvaltning, övervakning, service och underhålls för sju av Vindpark Vänerns vindkraftsverk, avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till två års förlängning.

Den 31 augusti slutförde Rabbalshede Kraft tillsammans med Swedbank en refinansiering av bolaget. Refinansieringen innebär att bolaget nu har en ny lånestruktur på plats som skapar en stabil bas för bolaget framöver. I och med refinansieringen har vi slutfört en period med fokus på intern konsolidering och är nu redo för tillväxt.

Den första oktober hade invigdes Vindpark Lyrestad, närmare 400 besökare kom och träffade Rabbalshede Kraft och Ardian. Vindpark Lyrestad drivs i gemensamt bolag, Lyrestad vind AB, mellan Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastructure, där Rabbalshede Kraft äger 25 procent av aktierna. Årsproduktionen om 234 GWh från vindparken köps av Google genom ett långsiktigt elhandelsavtal. Den 22 december var provdrift och konstruktion klart och Lyrestad Vind tog över det legala ansvaret. 

PDF pressrelease