Delårsrapport januari-september 2017 Rabbalshede Kraft AB (publ)

2017-11-23

Produktionen för tredje kvartalet uppgick till 95 121 MWh (104 775 MWh) · Nettoomsättningen uppgick till 47 287 tkr (50 364) tkr · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 006 tkr (25 305) tkr · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 696 tkr (2 868) tkr · Genomsnittlig intäkt för vindkraftsproduktionen uppgick till 497 (481) kr/MWh, varav el 311 (305) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 186 (176) kr/MWh.

Första nio månaderna, januari-september 2017

· Produktionen från koncernens vindparker under januari-september uppgick till 341 561 (316 825) MWh.  
· Nettoomsättningen uppgick till 157 094 (144 809) tkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 73 891 (65 601) tkr.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 529 (-1 607) tkr.
· Genomsnittlig intäkt för vindkraftsproduktionen uppgick till 460 (457) kr/MWh, varav el 312 (298) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 148 (160) kr/MWh.
· Avskrivningar/nedskrivningar uppgick till 67 390 (67 208) tkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -79 925 (-114 778) tkr.

Väsentliga händelser

I augusti ingick bolaget ett treårigt förvaltningsavtal med Vindpark Vänern. Avtalet innebär att Rabbalshede svarar för förvaltning, övervakning, service och underhålls för sju av Vindpark Vänerns vindkraftsverk, avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till två års förlängning.

Den 31 augusti slutförde Rabbalshede Kraft tillsammans med Swedbank en refinansiering av bolaget. Refinansieringen innebär att bolaget nu har en ny lånestruktur på plats som skapar en stabil bas för bolaget framöver. I och med refinansieringen har vi slutfört en period med fokus på intern konsolidering och är nu redo för tillväxt.

Den 1 september anställdes Martin Pettersen som ansvarig för affärsutveckling och kommer att vara del av ledningsgruppen. Martin kommer närmast från Mpiro Windpower, en egen konsultfirma specialiserad på rådgivning kring försäljning och förvärv av vindkraftparker och projekt.

I månadsskiftet augusti/september sålde Rabbalshede Kraft tillståndet för Vetteberget till Waros Holding AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 1 oktober invigdes Vindpark Lyrestad.

Den 20 november anställdes Wenche Gullaksen som Försäljningschef och kommer att vara del av ledningsgruppen. Wenche har jobbat i elmarknaden med både konsumtion och produktion i sju år bland annat hos Danske Commodities och Energiförsäljning Sverige.

Pressmeddelande PDF