Delårsrapport januari-juni 2017 Rabbalshede Kraft AB (publ)

2017-08-17

Produktionen för andra kvartalet uppgick till 108 381 MWh (87 664 MWh) · Nettoomsättningen uppgick till 49 135 tkr (39 643) tkr · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23 505 tkr (9 194) tkr · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 981 tkr (-13 221) tkr · Genomsnittlig intäkt för vindkraftsproduktionen uppgick till 453 (452) kr/MWh, varav el 311 (301) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 142 (151) kr/MWh.

första sex månaderna, januari-juni 2017

· Produktionen från koncernens vindparker under januari-juni uppgick till 246 440 (212 050) MWh.  
· Nettoomsättningen uppgick till 109 807 (94 445) tkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 48 885 (40 296) tkr.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3 833 (-4 475) tkr.
· Genomsnittlig intäkt för vindkraftsproduktionen uppgick till 445 (445) kr/MWh, varav el 313 (294) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 132 (151) kr/MWh.
· Avskrivningar/nedskrivningar uppgick till 45 052 (44 771) tkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -27 577 (-33 888) tkr.

Väsentliga händelser

Den 1 juni tillträdde Mads Miltersen som ny vd i bolaget. Mads har en bakgrund från EnergiMidt på Jylland där han innehaft flera positioner, så som CFO och vd. Innan EnergiMidt arbetade han bland annat som ekonomichef hos Ericsson Diax och som revisor hos BDO.

Byggnation av vindpark Lyrestad om 22 vindkraftverk (76 MW) i Mariestad och Töreboda kommuner löper på enligt tidplan. De första vindkraftverken monterades under juni och kommer driftsättas successivt under hösten 2017. Invigning av parken kommer att bli den 1 oktober 2017.

Under våren vann miljötillståndet för vindpark Åndberg i Härjedalens kommun om 57 vindkraftverk laga kraft.

Årsstämma för verksamhetsåret 2016 hölls den 27 april 2017 i Göteborg. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade om omval av Bertil Villard, Annika Ahl Åkesson, Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Jeffrey Mouland samt nyval av Stine Rolstad Brenna. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Bertil Villard.

Rabbalshede Kraft höll extra bolagsstämma den 31 januari 2017. Vid stämman fattades beslut om att minska aktiekapitalet med 126 843 931 kr för avsättning till fritt eget kapital. Stämman beslutade vidare om riktad emission till Sweden Holdco RK AB (”Greystone”). Emissionen uppgick till 283 Mkr och genomfördes den 1 februari 2017. Greystone är efter investeringen bolagets andra största aktieägare medan Manor Group förblir som tidigare bolagets största aktieägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I augusti ingick bolaget ett treårigt förvaltningsavtal med Vindpark Vänern. Avtalet innebär att Rabbalshede svarar för förvaltning, övervakning, service och underhålls för sju av Vindpark Vänerns vindkraftsverk, avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till två års förlängning.

Delårsrapport jan-jun 2017