Delårsrapport januari-mars 2017 Rabbalshede Kraft AB (publ)

2017-05-18

Väsentliga händelser under första kvartalet, 2017-01-01 – 2017-03-31

· Produktionen för första kvartalet uppgick till 138 059 MWh (124 386 MWh)
· Nettoomsättningen uppgick till 60 672 tkr (54 802) tkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 380 tkr (31 102) tkr
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 852 tkr (8 746) tkr
· Genomsnittlig intäkt för vindkraftsproduktionen uppgick till 439 (441) kr/MWh, varav el 315 (289) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 125 (152) kr/MWh

Väsentliga händelser

Rabbalshede Kraft höll extra bolagsstämma den 31 januari 2017. Vid stämman fattades beslut om att minska aktiekapitalet med 126 843 931 kr för avsättning till fritt eget kapital. Stämman beslutade vidare om riktad emission till Sweden Holdco RK AB (”Greystone”). Emissionen uppgick till 283 Mkr och genomfördes den 1 februari 2017. Greystone är efter investeringen bolagets andra största aktieägare medan Manor Group förblir som tidigare bolagets största aktieägare.
Byggnation av vindpark Lyrestad om 22 vindkraftverk (76 MW) i Mariestad och Töreboda kommuner löper på enligt tidplan. Vindparken beräknas driftsättas successivt under hösten 2017. Årsproduktionen om 234 GWh från vindparken kommer att köpas av Google genom ett långsiktigt elhandelsavtal. Vindparken motsvarar en investering om drygt en miljard kronor och drivs av i gemensamt bolag, joint venture, mellan Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastructure, där Rabbalshede Kraft äger 25 procent av aktierna. Rabbalshede Krafts majoritetsägare Manor Group har bistått projektet med finansiering och en moderbolagsgaranti.
Efter många år som anställd och VD för Rabbalshede Kraft, meddelade styrelsen i februari att Thomas Linnard efter ett gemensamt beslut väljer att avsluta sin anställning. Håkan Frick fortsätter som tillförordnad VD tillsvidare.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Miljötillståndet för vindpark Åndberg i Härjedalens kommun om 57 vindkraftverk vann laga kraft

Årsstämma för verksamhetsåret 2016 hölls den 27 april 2017 i Göteborg. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade om omval av Bertil Villard, Annika Ahl Åkesson, Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner, Jeffrey Mouland samt nyval av Stine Rolstad Brenna. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Bertil Villard.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18, +46 (0) 702 79 79 43 britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft 
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Delårsrapport jan-mar 2017