Bokslutskommuniké 2016 Rabbalshede Kraft AB (publ)

2017-02-23

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, 2016-10-01 – 2016-12-31 · Produktionen för fjärde kvartalet uppgick till 183 422 MWh (169 975 MWh) · Nettoomsättningen uppgick till 90 819 tkr (78 811) tkr · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 77 698 tkr (50 443) tkr · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 45 870 tkr (-153 711) tkr · Genomsnittlig intäkt för vindkraftsproduktionen uppgick till 495 (464) kr/MWh, varav el 329 (286) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 167 (178) kr/MWh

Räkenskapsåret 2016

· Produktionen från koncernens vindparker under januari-december uppgick till 500 247 (576 412) MWh.  
· Nettoomsättningen uppgick till 235 628 (264 204) tkr.
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 143 299 (169 655) tkr.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44 263 (-110 669) tkr.
· Genomsnittlig intäkt för vindkraftsproduktionen uppgick till 471 (458) kr/MWh, varav el 309 (288) kr/MWh, elcertifikat och ursprungsgarantier 162 (170) kr/MWh.
· Avskrivningar/nedskrivningar uppgick till 99 036 (280 324) tkr. Skillnaden mot föregående år utgörs främst av en nedskrivning av vindparker och projekt om 183 Mkr föregående år.
· Resultatet efter skatt uppgick till -96 823 (-171 647) tkr.

Väsentliga händelser

I slutet av 2015 genomförde bolaget en nyemission där bolaget tog in 312 Mkr. Emissionen registrerades i januari 2016. Delar av emissionslikviden har använts till att minska bolagets belåning.

I april 2016 tecknades avtal om försäljning av ett vindkraftverk (2 MW) i Hällevadsholm till Mölndal Energi. Rabbalshede Kraft har haft ansvar för upphandling och byggnation samt har tecknat ett tvåårigt förvaltningsavtal. Vindkraftverket driftsattes under fjärde kvartalet 2016.

Årsstämma för verksamhetsåret 2015 hölls den 1 juni 2016 i Göteborg.

I juni 2016 påbörjades byggnation av vindpark Lyrestad om 22 vindkraftverk (76 MW) i Mariestad och Töreboda kommuner. Vindparken motsvarar en investering om drygt en miljard kronor och drivs av ett gemensamt bolag mellan Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastruktur, där Rabbalshede Kraft äger 25 procent av aktierna. Rabbalshede Krafts majoritetsägare Manor Group har bistått projektet med finansiering och en moderbolagsgaranti. Anläggningsentreprenaden med vägar och fundament löper på enligt plan, vindparken beräknas driftsättas successivt under hösten 2017. Årsproduktionen om 234 GWh från vindparken kommer att köpas av Google genom ett långsiktigt elhandelsavtal.

I augusti 2016 tecknade Rabbalshede Kraft förvaltningsavtal med Gnosjö Energi. Avtalet innebär ett fyraårigt förvaltningsuppdrag med operativ förvaltning och övervakning av vindpark Kulltorp i Gnosjö kommun från och med januari 2017. Vindparken omfattar fyra vindkraftverk (10 MW). Under fjärde kvartalet 2016 tecknade bolaget förvaltningsavtal med Dorotea kommun och Kvarkenvinden för två vindkraftverk (4 MW) i vindpark Bleikevare.

Håkan Frick anställs som tillförordnad VD från och med 1 augusti 2016.
VD Thomas Linnard är sjukskriven.

Under året har Rabbalshede Kraft och dess dotterbolag minskat sina skulder till bankerna avseende koncernens vindparker med cirka 40 procent. Detta har varit möjligt genom ett aktieägarlån från bolagets huvudägare Manor Group.

I oktober 2016 vann miljötillståndet för vindpark Sköllunga laga kraft. Vindparken omfattar upp till 3 vindkraftverk (9 MW) på 180 meter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Extra bolagsstämma hölls den 31 januari 2017. Vid stämman fattades beslut om att minska aktiekapitalet med 126 843 931 kr för avsättning till fritt eget kapital. Stämman beslutade vidare om riktad emission till Greystone Sweden Venture AB (”Greystone”). Emissionen uppgick till 285 Mkr och genomfördes den 1 februari 2017. Greystone är efter investeringen bolagets andra största aktieägare medan Manor Group förblir som tidigare bolagets största aktieägare.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Omval av Karin Kronstam, Jean Baptiste Oldenhove, Matthieu Baumgartner samt nyval av Bertil Villard, Annika Ahl Åkesson och Jeff Mouland. Till styrelsens ordförande utsågs Bertil Villard.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43
E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Fredrik Samuelsson, Ekonomichef
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

PDF